Game-Mun.com

General => ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี โปรโมตเวปฟรี => ข้อความที่เริ่มโดย: 0831447484 ที่ กันยายน 27, 2016, 07:42:43 AMหัวข้อ: ++[เก็งข้อสอบ]++ เจาะลึก แนวข้อสอบ กรมชลประทาน นายช่างชลประทาน 294 อัตรา 2559
เริ่มหัวข้อโดย: 0831447484 ที่ กันยายน 27, 2016, 07:42:43 AM
แนวข้อสอบ กรมชลประทาน
(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14485072_532191480325323_7443821326082183607_n.jpg?oh=4019303b62b9e64c2d8c33d0767614f2&oe=586853A6)

เนื้อหาประกอบด้วย
กรมชลประทาน
จำนวน 574 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2559

** โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
กลุ่มงานบริการ
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 23 อัตรา
กลุ่มเทคนิค
2.นายช่างศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
3.นายช่างภาพ จำนวน 2 อัตรา
4.นายช่างโยธา จำนวน 14 อัตรา
5.นายช่างชลประทาน จำนวน 294 อัตรา
6.นายช่างเครื่องกล จำนวน 32 อัตรา
7.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา
8.นายช่างไฟฟ้าสื้อสาร จำนวน 11 แตรา
9.นายช่างสำรวจ จำนวน 76 อัตรา
10.นายช่างเขียนแบบ จำนวน 5 อัตรา
11.เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 2 อัตรา
12.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 อัตรา
13.เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 5 อัตรา
14.พนักงานขับเครื่องจักรกลงเบา จำนวน 16 อัตรา
กลุ่มบริหารทั่วไป
15.นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
16.นิติกร จำนวน 7 อัตรา
17.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มวิชาชีพเฉพราะ
18.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัตรา
19.วิศวกรชลประทาน จำนวน 23 อัตรา
20.วิศวกร จำนวน 18 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามเอกสารท้ายแนบประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1 )
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะเข้ารับสมัครรับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต(Internet)
ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 - 10 ตุลาคม 2559
ทางเว็บไซต์ http://rid.go.th หรือ http://job.rid.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

***แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
7 ความรู้เรื่องไฟฟ้าสื่อสาร_ Electrical Communication
8 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14494779_532191593658645_9184929454292328515_n.jpg?oh=3db313ffa3d565bb9d8baa5259ad9a87&oe=587BDE9B)

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14484832_532191590325312_1806364981905814650_n.jpg?oh=f63fc8b7d5b6e6e65e99b78f3118b756&oe=5883C6C5)

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14457517_532191710325300_364502142716529433_n.jpg?oh=3952b09229346dc5d20c1e5e692d06f1&oe=586B2425)

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14470538_532191746991963_4986113049243268299_n.jpg?oh=b4515b6765a04c2d8d97c1925c00d296&oe=586A1B0D)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา กรมชลประทาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 ความรู้เกี่ยวกับอุทกวิทยา
6 แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา
7 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา
8 แนวข้อสอบงานด้านโยธา
9 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
10 หลักการสำรวจและทำแผนที่
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน

แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
6 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
7 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
8 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
9 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
11 การออกแบบและตัวอย่างรายการคำนวณ
12 งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14440806_532191620325309_2646093273567327666_n.jpg?oh=1c747ffc2992e9c8a1a1e375fac04df1&oe=5873B3E9)

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14492438_532191633658641_8345593344369846681_n.jpg?oh=9192af01e3c7bd333968af6e8f22e96c&oe=58696CBB)

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14502739_532191636991974_4442353716205065474_n.jpg?oh=41f0399e90ad87ed29f9ae894a13dd54&oe=5877536A)

แนวข้อสอบ นายช่างภาพ กรมชลประทาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
6 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น
7 การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีทัศน์ เครื่องมือ อุปกรณ์สมัยใหม่
8 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14463218_532191683658636_6392148938352425282_n.jpg?oh=43493636b56658cf6e7f8ced25b9dca9&oe=58645746)

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14355651_532191656991972_8972643465959429921_n.jpg?oh=63ba08f2a822c54fb8e1911bdf82c401&oe=586AD242)

แนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กรมชลประทาน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
6 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
7 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
8 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
9 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมชลประทาน

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14457530_532191830325288_3950114849523837596_n.jpg?oh=d1ada83643accf4d49a541a8e40178cf&oe=58703AE5)

(https://scontent.fbkk8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14449795_532191866991951_9120656557872187159_n.jpg?oh=f9327496b335be9dcd8fd6973eefff92&oe=58675AE3)

แนวข้อสอบมี 4 แบบ
1. สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
2. สั่งซื้อแบบหนังสือ 799.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS) ได้รับภายใน 1-3 วัน  
3. สั่งซื้อแบบชุดบรรยายเสียง 1,500 .-
4. สั่งซื้อแบบชุดติว 2,500 .-

***สนใจสั่งซื้อ แนวข้อสอบ  *** ได้ที่
น.ส. ศฐปภพรหม แสนกลาง (โย)
โทร: 099-0736543 หรือ 083-1447484
Line: http://line.me/ti/p/@dzq1612r   (@dzq1612r )  เติม@ด้วยนะคะ
IG: paper_testthai

รายละเอียดการสั่งซื้อและชำระเงิน
(http://loadtestthai.com/attachment/Mon_1608/32_1_0563badf17dfae1.jpg)

รายละเอียดการรับสมัครสอบ
http://sheetjula.com/

ติดตามข่าวสารสอบงานราชการได้ที่
http://line.me/ti/p/@dzq1612r
http://sheetjula.com/
Facebook: https://www.facebook.com/korsobrajchakarn/

ผลงานความสำเร็จของลูกค้า
http://sheetjula.com/?page_id=1395

(http://sheetjula.com/wp-content/uploads/2015/07/12571306_1018442664893174_297720617_n.jpg)
(http://sheetjula.com/wp-content/uploads/2015/07/12884334_1018442938226480_977762617_n.jpg)
(http://sheetjula.com/wp-content/uploads/2015/07/12895389_1018442904893150_795796073_n.jpg)
(http://sheetjula.com/wp-content/uploads/2015/07/12910158_1018445821559525_262016468_n.jpg)
(http://sheetjula.com/wp-content/uploads/2015/07/12919254_1018442704893170_1897927735_n.jpg)
(http://sheetjula.com/wp-content/uploads/2015/07/12920879_1018442544893186_1317587057_n.jpg)


ร้านจำหน่ายหนังสือสอบราชการออนไลน์ PaPerTestThai  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย

(http://loadtestthai.com/attachment/Mon_1606/32_1_3214f64d5f166c9.jpg)